Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}\left( {a + b} \right)x + \left( {a - b} \right)y = 2\\\left( {{a^3} + {b^3}} \right)x + \left( {{a^3} - {b^3}} \right)y = 2\left( {{a^2} + {b^2}} \right)\end{array} \right.$. Với $a \ne \pm b;a,b \ne 0$, hệ phương trình có nghiệm duy nhất bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook