Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}mx - 2y = 3\\3x + my = 4\end{array} \right.$. Số giá trị của $m\in Z$ để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn $x > 0$ và $y < 0$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook