Cho hình bên biết $AB = 6\,cm,AC = 9\,cm$ , \(\widehat {ABD} = \widehat {BCA}\).

Độ dài đoạn $AD$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook