Cho hình bình hành \(ABEF\). Gọi \(O\) là giao điểm của \(AE\) và \(BF\). Trong các khẳng định sau:

1. \(E\) và \(A\) đối xứng nhau qua \(O\).

2. \(B\) và \(F\) đối xứng nhau qua \(O\).

3. \(E\) và \(F\) đối xứng nhau qua \(O\).

4. \(AB\) và $EF$ đối xứng nhau qua \(O\).

Có bao nhiêu khẳng định đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook