Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng $2a$. Mặt bên của hình chóp tạo với mặt đáy một góc ${{60}^{0}}$. Mặt phẳng (P) chứa AB và đi qua trọng tâm G của tam giác SAC cắt SC, SD lần lượt tại M  và N. Thể tích khối chóp S.ABMN  là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook