Cho hình thang$ABCD$ . Gọi $M,N,P,Q$ lần lượt là trung điểm của$AB,BC,CD,DA$ . Hình thang $ABCD$ có thêm điều kiện gì thì $MNPQ$ là hình thoi. Hãy chọn câu đúng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook