Cho hình thang cân \(ABCD\,\,\,\left( {AB\parallel CD} \right);\) \(CD = 2AD = 2AB = 8\). Tính diện tích của hình thang đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook