Cho hình vuông có cạnh là $5\,cm$ nội tiếp đường tròn $\left( O \right)$. Hãy tính diện tích hình tròn $\left( O \right)$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook