Cho \({\log _2}3 = a;{\log _2}7 = b\). Tính \({\log _2}2016\) theo \(a\) và \(b\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook