Cho phản ứng hạt nhân \(\alpha +{}_{13}^{27}Al\to {}_{15}^{30}P+n\), khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015u, mAl = 26,97345u; mP = 29,97005u; mn = 1,008670u, 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook