Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân \(2{}_{1}^{2}D\to {}_{Z}^{A}X+{}_{0}^{1}n\). Biết độ hụt khối của hạt nhân \({}_{1}^{2}D\) là 0,0024u, của hạt nhân X là 0,0083u. Lấy 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hết 1g \({}_{1}^{2}D\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook