Cho phương trình $\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 4mx - 4} \right) = 0$ .Phương trình có ba nghiệm phân biệt khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook