Cho $\sin \alpha + \cos \alpha = \dfrac{5}{4}$. Khi đó $\sin \alpha .\cos \alpha $ có giá trị bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook