Cho sơ đồ phản ứng sau:

Fe + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}cao}}\) (A);

(A) + HCl → (B) + (C) + H2O;

(B) + NaOH → (D) + (G);

(C) + NaOH → (E) + (G);

(D) + ? + ? → (E);

(E) \(\xrightarrow{{{t^0}cao}}\) (F) + ? ;

Thứ tự các chất (A), (D), (F) lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook