Cho sơ đồ sau: muối X + HCl → muối Y + H2S. Dãy các chất nào sau đây có thể là X ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook