Cho số phức \(z = 1 + 2i.\)Tìm môđun của số phức \(\overline z .\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook