Cho số phức \(z = a + bi\,\,\left( {a,\,\,b \in \mathbb{R}} \right)\) thỏa mãn \(z - 2\bar z = - 1 + 6i\). Giá trị \(a + b\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook