Cho số phức \(z\) có tích phần thực và phần ảo bằng \(625\). Gọi \(a\) là phần thực của số phức \(\dfrac{z}{{3 + 4i}}\). Giá trị nhỏ nhất của \(\left| a \right|\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook