Cho số phức \(z = \left( {3 - 2i} \right){\left( {1 + i} \right)^2}\). Môđun của \(w = iz + \overline z \) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook