Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\left( {2i - {i^2}} \right)z + 10i = 5\). Khẳng định nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook