Cho số thực \(x\) thỏa \({\log _2}\left( {{{\log }_8}x} \right) = {\log _8}\left( {{{\log }_2}x} \right)\). Tính giá trị \(P = {\left( {{{\log }_2}x} \right)^2}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook