Cho tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) có \(AB = AC = 13cm\); \(BC = 10cm\). Tính \(sinA\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook