Cho tam giác ABC có \(AB = 12cm,\;AC = 18cm,\;BC = 27cm.\) Điểm $D$ thuộc cạnh $BC$ sao cho

$CD = 12\,cm$ . Tính độ dài $AD$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook