Cho tam giác $ABC$ có $AB = 9\,cm,AC = 16\,cm,BC = 20\,cm$ . Khi đó

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook