Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có: \(AB = 5,AC = 12\). Trên cạnh \(BC\) lấy điểm \(M\) sao cho \(BM = \dfrac{5}{{13}}BC\). Qua \(M\) kẻ đường thẳng vuông góc với \(AC\) tại \(N\). Độ dài \(MN\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook