Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ . Gọi $M,N,P$ lần lượt là các trung điểm của $AB,BC,AC$ . Tam giác $ABC$ cần có thêm điều kiện gì để hình chữ nhật $AMNP$ là hình vuông?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook