Cho tập \(A\) gồm các số tự nhiên có \(1\) chữ số. Số các tập con của $A$ gồm hai phần tử, trong đó có phần tử $0$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook