Cho \(x,\,\,y\) là các số thực dương và \(m,\,\,n\) là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook