Cho tứ diện đều \[ABCD\] có cạnh bằng 3. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AD, BD. Gọi P là điểm trên cạnh AB sao cho \[\frac{PB}{PA}=\frac{2018}{2017}\]. Tính thể tích V của khối tứ diện \[PMNC\].
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook