Chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh \(a\,\left( {cm} \right)\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook