Chuột có bộ NST 2n = 40. Có 12 tinh bào bậc I của chuột giảm phân bình thường, số tinh trùng đã được tạo ra và sô NST có trong các tinh trùng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook