Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo thành là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook