Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài giảm phân. Biết số nhiễm sắc thể của loài là 2n=40. Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook