Có bao nhiêu chất sau đây là sản phẩm của chu trình Crep ?

I. ATP II. Axit pyruvic

III. NADH IV. FADH2 V. CO2

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook