Có bao nhiêu giá trị của \(a\) để đa thức ${a^2}{x^3} + 3a{x^2}-6x-2a$ chia hết cho đa thức $x + 1$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook