Có bao nhiêu giá trị của \(x\) để phân thức $\dfrac{{{x^2} - 9}}{{11}}$có giá trị bằng $0$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook