Có bao nhiêu giá trị nguyên của $x$ để $A \ge \dfrac{{1 + \sqrt {2018} }}{{\sqrt {2018} }}.$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook