Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử về cả hai cặp gen đang xét?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook