Crackinh hiđrocacbon X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm metan, etan, eten, propan, propen. X là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook