Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp cuối năm 1947 không nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook