Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook