Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở phổi của chim mà không có ở phổi của thú

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook