Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1986) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook