Đâu không phải là điểm giống nhau giữa hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook