Đâu không phải là quyết định của Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook