Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách quốc gia, Chính phủ cách mạng đã phát động phong trào nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook