Điểm \({C_C}\) cách mắt \(10cm\), khi đeo kính trên (sát mắt) thì người đó nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook