Điểm \(M\left( {3; - 1} \right)\) là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook