Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = {x^2} - x\), \(y = 2x - 2\), \(x = 0\), \(x = 3\) được tính bởi công thức:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook