Diện tích \(S\) của hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = 2x\), \(x = - 3\), \(x = - 2\) và trục hoành được tính bằng công thức nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook